Tautas atzīs Tavu vārdu


Cena:
Cena ar atlaidi€7,65

Apraksts

Priekšvārds.
Gaisma jau spīd tumsībā, un jo spēcīgāka gaisma, jo lielāka tumsas pretestība. Tumsa atrodas mūsos pašos (2. Pēt. 1:19). Vai mēs to apzināmies, vai nē, tas jau ir cits jautājums. Gaisma - Dieva Vārds - Ješua nāca pasaulē, un kas Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem (Jņ. 1:8-12.)

Tai laikā Ješua kā cilvēks, kurā mājoja visa Dieva pilnība (Kol. 1:19), staigāja pa Izraēla zemi. Viņš nāca savā tautā pie savējiem, kurai bija noslēgta Derība ar dievu. Šī derība ar israēlu - Dieva tautu nav lauzta. Tā vēl joprojām ir spēkā. Dievs savai tautai dāvāja Toru, un pravieši pierakstīja Dieva vārdus.

Visi Dieva vārdi ir rakstīti svētajā valodā (lašon ha kodeš). Diemžēl lasot Rakstus tulkojumos, spējam izlasīt un uztvert tikai nelielu daļu no tajos uzrakstītā. autors šajā grāmatā paver aizsegu uz tiem dziļumiem, kas ielikti rakstu orģinālvalodā.

Cilvēki man ir liecinājuši, ka A. Iesalnieka iepriekšējā grāmatā "Akā apslēptie dārgumi" jau daudzus ir pamudinājusi pārskatīt savu attieksmi pret rakstiem. Rakstu dziļumi nav izsmeļami. Tulkojumi ir daudz ko apslēpuši no orģināltekstā uzrakstītā un vietām pat izkropļojuši. Cilvēki lasot izmainītos vārdus, reizē ar šiem vārdiem uzņem citu garu, jo vārdos taču ir kāds gars. Tikai neizkropļotiem Dieva vārdiem ir Gars, kas dod dzīvību (Jņ. 6:63). Bet var būt arī citi vārdi, cits evaņģēlijs un cits gars - brīdina apustulis Pāvils (2. Kor. 11:4).

Lasot jauno A. Iesalnieka grāmatu, centieties iedziļināties, ko autors vēlas pasacīt, atklājot jums to Patiesības Garu, kas apslēpts vārdos Rakstu orģinālvalodā. Tā jūs dziļāk, patiesāk un precīzāk spēsit izprast to mantojumu, ko Dievs devis savai tautai: Toru mums pavēlējis Moše (Mozus) - mantojumu Jakova (Jēkaba) kopienai. (Tora civa ļanu Moše - moraša kehilat Jaakov.) (5. Moz. 33:4) Tad jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma Gaismā (Kol. 1:12.)

Grāmata palīdzēs dziļāk izprast, ko nozīmē atzīt Viņa vārdu. Lai nonāktu pie Vārda atzīšanas, vispirms jāuzņem sevī mantojuma patiesie Dieva vārdi. Atklāsmes grāmatā rakstīts, ka Jēra kāzu mielastā aicināti patiesie Dieva vārdi. Lai būtu starp aicinātajiem, man ir jābūt un manī ir jābūt patiesiem Dieva vārdiem vai - es esmu aicinātais, ja manī ir un es esmu patiesie Dieva vārdi (Atkl. 19:9). Mat. 28:19 latviskajā tulkojumā lasām - kristīt Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Mesiāniskā ebreja Dāvida Šterna komentārs par minēto pantu ir atšķirīgs - pagremdēt Viņa Vārdā. Tas norāda, ka kristība nav Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara etiķetes uzlīmēšana cilvēkam.

Grieķu valodā vārds baptizen nozīmē - pagremdēt, bet vārds aijs - iekš norāda uz kustību, virzienu, kādas sfēras iekšieni. Ar grieķu onoma parasti apzīmē personvārdu. Tad kristība vai pagremdēšana apraksta darbību, kuru nav iespējams izpildīt burtiskā nozīmē - iegremdēties Mesijas (Kristus) Personā kā Vārdā, Viņa būtībā. Tas ir līdzīgi, kā audumu iemērc šķīdrumā ar krāsvielu - audums iesūc sevī šķidruma īpašību - krāsvielu. Tagad varam saprast, ka ticīgais cilvēks pagremdēšanas (kristības) rituālā sākumā uzsūc sevī dažas Mesijas īpašības un turpmāk atrodas nepārtrauktā pārveidošanās procesā, pārtopot pēc Viņa pilnības tēla no vienas slavas pakāpes uz otru.

Apustulis Pāvils raksta, ka ar tā Kunga (adonai) Gara palīdzību cilvēks tiek pārvērsts Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, un to dara Tā Kunga Gars (2.Kor. 3:18).

Vēstulē galatiešiem Pāvils saka: esiet iegremdējušies (Galat. 3:27). Vai šis process ir vienreizējs sakramentāls akts? Tas turpinās, jo neizsmeļami ir Rakstu dziļumi. Turpiniet iegremdeties! A. iesalnieka grāmata "Tautas atzīs Tava Vārdu" būs šajā procesā labs palīgs katram nopietnam lasītājam.

/Oskars Reineks, teologs/

Par autoru.
Grāmatas autors mācītājs A. iesalnieks jaunības gados vēlējās studēt žurnālistisku, bet savu vecāku un radinieku aizdomīgās pagātnes un pretpadomiskās nostājas dēļ netika uzņemts universitātē. Vēl padomju režīma valdīšanas laikā A. Iesalnieks uzsāka teoloģijas studijas LELB Teoloģijas seminārā Rīgā. Studiju laikā viņš iepazinās ar ārzemēs izdotām grāmatām, kurās tika atmaskoti Jaunā Laikmeta (New Age) kustības īstie mērķi - sagraut Kristus Baznīcu un civilizāciju par demonizētu, juteklisku patērētējmasu. Rezultātā tapa A. Iesalnieka pirmā grāmata "Jaunā Laikmeta vecā seja (1993). Grāmata kļuva par diplomdarbu, nobeidzot teoloģijas studijas atjaunotajā LU Teoloģijas Fakultātē.

Studijām sekoja saspringts kaloošanas darbs LELB draudzēs, kur vairākus gadus A. Iesalnieks ieņēma arī Grobiņas iecirkņa prāvesta amatu. Paralēli tam A. Iesalnieks dienēja Latvijas Nacionālajos bruņotajos spēkos, kur izveidoja militāro kapelānu dienestu un gandrīz četrus gadus pildīja virskapelāna pienākumus. kalpošana draudzēs un bruņotajos spēkos aizņēma daudz laika un praktiski nebija iespējams pielietot Dieva doto rakstīt prasmi, ja neskaita mēnešraksta "Grauds" izdošanu Liepājas sv. Annas draudzē desmit gadu ilgajā kalpošanas laikā. Situācija mainījās, kad 2003 gadā A. Iesalnieks atradās ārpus LELB un kļuva par evaņģēliskās Svētā Gara Spēka draudzes mācītāju.

Sistemātiski apmeklējot Izraēlu, iepazīstot politiski reliģisko situāciju Tuvajos Austrumos. apgūstot jūdu Mesiāniskās kustības un rabīniskā jūdaisma mācīmas, iepazīstot Tanaku (VD) judaiskās atklāsmes gultnē, A. Iesalniekam atklājās jauns, līdz tam nezināms Bībeles izpratnes dziļums. rezultātā tapa mācītāja A. Iesalnieka otrā grāmata "Akā apslēptie dārgumi" (2012).

Tagad lasītājiem ir pieejama trešā grāmata - "Tautas atzīs Tavu vārdu", kas ir otrajā grāmatā aizsākto tēmu izversums. Ielūkojoties Svētajos rakstos caur baznīctēvu noraidīto judaiskās atklāsmes prizmu, pašā cilvēkā atveras neizsīkstoša gara spēka avots, kas palīdz personīgai garīgai izaugsmei, kalpošanā cilvekiem un, kas svarīgi, misijas darbā judaiskā vidē un starpkonfesionālā līmenī kristīgajās draudzēs.

Ticu, ka mācītāja A. Iesalnieka jaunā grāmata būs noderīga katram garīgi izslāpušam lasītājam, kurš vēlas iepazīt autentisko Kunga Vārdu un to atzīt kā Vienīgo (Cah. 14:9), kurš ved mūžībā un dod garīgu stabilitāti un prieku zemes dzīves laikā.

/Andris Donis/

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Agris Iesalnieks
Izdevniecība: Liepa
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 231
Gads: 2013
Izmērs: 14.5 x 20.5

iesakām apskatīt

Nesen skatītās