KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
24.03.23 01:48
Meklēšana
Privātums

Privātums

Ar šo Privātuma politiku SIA "KIC Tava izvēle",
reģistrācijas Nr. LV40003449949 sniedz Jums informāciju par tās veiktās
personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem,
nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu
veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas

1.1. Personas dati jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2. Datu subjekts identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk klients).
1.3.
Profilēšana automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā
personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu
saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis SIA "KIC Tava Izvēle", turpmāk Pārzinis.
1.5. Apstrādātājs fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.
1.6.
Trešā persona fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde,
aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs
un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir
pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7.
Datu subjekta (klienta) piekrišana paziņojuma vai skaidri
apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un
viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu
apstrādei.
1.8.
Sīkdatnes teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā
ierīcē, lai individualizētu manna.lv mājaslapas
lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1.
Personas datu pārzinis ir SIA "KIC Tava Izvēle",
reģistrācijas Nr. LV40003449949, adrese: Rīga, Timoteja iela 1 - 17, LV-1050
2.2.
Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras Pārziņa vārdā
un atbilstoši Pārziņa norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir
apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošie klientu personas datu veidi

3.1. Pārzinis apstrādā klienta personas datus, kas ir nepieciešami un tiek norādīti pirkumu veikšanai  interneta veikalā.
3.2. Interneta veikalā veiktā darījumu izpildei preces piegādei Pārzinis var
apstrādāt šādus klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā
preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; tālruņa
numurs.


4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1.
Pārzinis iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar
turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi
regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas
datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2.
Pārzinis iegūtos klientu personas datus (vārds, uzvārds, e-pasta
adrese, tālrunis, adrese) lieto  interneta veikalā pasūtīto preču piegādei, ja
klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai
preci piegādātu klientam; ja klients vēlas saņemt preci veikalā uz vietas, aizpildes laukos jānorāda veikala adrese.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. Pārziņa veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta
piekrišana klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta
norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra
sniedzamā personas datu veida Pārzinis ir norādījis 4.2. punktā minētos
nolūkus, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt Pārzinim piekrišanu
savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus
personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
5.1.2.
Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde ja tas izriet no tiesību
aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai
likumīgiem pieprasījumiem, Pārzinis ir tiesīgs no klienta saņemtos datus
apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās
tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz
oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.
5.2.
Pārzinis apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir
spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr Pārzinim ir
nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam
uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu
apstrādes mērķis. 

6. Personas datu saņēmēji

6.1.
Pārzinis, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru
konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu
nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu
nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, Pārzinis izņēmuma
kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.2.
personām, kuras sniedza Pārzinim pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja
personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7. Interneta veikalā izmantoto sīkdatņu politika

7.1.
Mājaslapā tiek izmantotas Google Analytics sīkdatnes, kas saglabā
informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā,
piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais
tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums
un mājaslapā meklētā informācija.
7.2.
Pārzinis izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju
sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums
neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas mājaslapas netraucētai
funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja
veiktajām darbībām  mājaslapā.

8. Klienta tiesības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi

8.1.
Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt
Pārzinim, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā
vai daļēji, lūdzot Pārzinim izbeigt visu klienta datu vai noteiktas
daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz
atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2.
Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot
piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem
datiem), Pārzinis nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru
sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3.
Ievērojot to, ka Pārzinim ir nepieciešams nepārprotami identificēt
klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu
apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt šādā veidā: nosūtot atsaukumu
pa pastu uz Pārziņa adresi: Timoteja iela 1 - 17, Rīga, LV-1050, norādot
klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. 
8.4.
Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret Pārziņa veikto personas
datu apstrādi, kā arī prasīt Pārzinim veikt noteiktas darbības saistībā
ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu Pārzinim veidā, kas
norādīts 8.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt Pārzinim
8.4.1. izsniegt Pārziņa rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;
8.4.4. pārnest personas datus citam pārzinim tādā apjomā un formā, kādā dati ir Pārziņa rīcībā.
8.5
Klientam ir tiesības iegūt no Pārziņa informāciju par personas datu
nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai
juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām Pārzinis ir sniedzis
jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem,
izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz
operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas
pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību
akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.7.
Domstarpību gadījumā saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi
klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei Datu valsts
inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas

9.1.
Pārzinis var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc
saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām
personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to
publicēšanas Pārziņa mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo
privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar
izmaiņām.
Pēdējo reizi rediģēts: 08.01.2021
Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

 KIC Tava Izvēle 2008-2023
KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
Izstrāde un atbalsts: Amizante