KIC Tava Izvēle
Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67217712, 26522675
e-pasts: infomanna.lv
24.08.19 01:23
Meklēšana

Mana līgava

Bilde
[ palielināt ]
Manna.lv cena: 5,95 EUR

Veikals: tiek izsūtīta 1-3 darba dienu laikā
Bibliotēka: ir bibliotēkā

 
Pircēji, kas pērk šo preci, izvēlējās arī

 • Jēra kāzu mielasts un pēdējo laiku notikumi
 • Pniēla
 • Pavairo savu kalpošanu ar Svētā gara brīnumiem un izpausmēm

 • Apraksts un viedokļi

  Sirdī šķīstie ieraudzīs un iepazīs patiesību. Jūs ieraudzīsiet patiesību tikai tad, kad atļausiet Man jūs nošķīstīt ar savu uguni. Šī grāmata ir veltīta atlikumam - līgavai. Grāmata ir par sagatavošanos Ķēniņa atnākšanai, tā kalpos par brīdinājumu tiem, kas to nezina. Tā ir dāvana manai līgavai.
  Fragmenti

  Esošā baznīcas sistēma
  Mūsu laikā draudze ir vāja dēļ vienotības trūkuma tās rindās (1.Korintiešiem 3), pie kam tās pamats ir likts “Bābeles” sistēmā (Atklāsme 17). Bet Es uzmodināšu savu līgavu. Es atvēršu kurlās ausis un aklās acis, un tad jūs ieraudzīsiet, ka Mana līgava sekos Man. Es to izsaukšu ārā no sistēmas. Lai arī kādi uzklausīs, bet nepaklausīs, tomēr būs arī tādi, kas uzklausīs un sekos Man ticībā. Viņi arī būs tie, kas sapratīs, kāda gudrība slēpjas vienotībā.

  Nebīstieties no pastāvošās baznīcu sistēmas, ko jūs tagad redzat un kas jūs satrauc. Mani dārgie bērni tagad tajās atrodas (Atklāsme 17:4), bet Es tos izsaukšu ārā no turienes, un daudzi uzklausīs Mani. Esmu Kungs, es saukšu: “Izeita no viņas [lielās Bābeles], Mana tauta... ” (Atklāsme 18:4)

  Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu (Mateja 22:14). Daudzi izdzirdēs Manu saucienu, bet tā arī neatsauksies uz to. Vēl vairāk, Es svētīšu un atalgošu tos, kas paklausīs, un tikai tie saņems vainagu.

  Es mīlu visus savus ļaudis kā izraēliešus Toras laikā, bet viņu nepaklausības dēļ Man Es tos nodevu Nebukadnēcara rokās Bābelē (Atklāsme 17:16). Tas pats notiks laiku beigās, kā par to ir rakstīts Atklāsmes 17.nodaļā. Es tos nodošu antikristam. Jā, līdzīgā veidā Es disciplinēšu tos pirms 1000 gadu valsts iesākuma, līdz viņi sapratīs, ka tā bija viņu pašu izvēle, un atcerēsies, ka Es viņus aicināju, piedāvājot visiem viņiem izvēli.

  Mans bērns, to visu tev ir jāuzraksta grāmatā, ko tu gatavojies rakstīt. Viss tas, ko Es tev saku, tev ir jāpieraksta. Šie vārdi liks Manai līgavai saprast, kāpēc Es viņu aicinu palikt tikai Manā klātbūtnē, bet nevis kādā sistēmā, kuras dibināšana nav bijusi likta uz Mana pamata. Esmu greizsirdīgs Dievs, kas ilgojas pēc patiesiem, sirdsskaidriem cilvēkiem - tādiem, kam ir Dāvida sirds. Nāciet pie Manis ar grēknožēlu, lūdziet Mani šķīstīt jūsu sirdis un atjaunot jūsu prātu (Psalmi 51). Es vilkšu jūs tuvu sev un jūs mīlēšu. Es jūs aizsargāšu, apsargāšu un vadīšu. Bet tagad:
  Izeita no viņas, Mana tauta, lai jums nebūtu dalības viņas grēkos un jūs neķertu viņas mocības (Atklāsme 18:4).
  Jūs nevarat dzert Tā Kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt Tā Kunga galda un ļauno garu galda dalībnieki (1.Korintiešiem 10:21).

  Cilvēks tagad stāv ceļu krustojumā, un izvēle, ko viņš tagad izdarīs, uz visiem laikiem izmainīs viņa personīgo likteni. Bet Es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Un ja jūs patiešām un pilnībā Mani ielaidīsiet, ļaujot Man būt jūsu Dievam, Līderim un Ķēniņam, tad Es vadīšu jūsu ceļu.

  Koncentrējieties uz Mani. Izbeidziet veidot no cilvēkiem elkus. Izbeidziet uzklausīt cilvēkus, ko Es neesmu sūtījis. Tikai tie, kas runā par vienotību Miesā un par Kristu kā par Centru, ir no Manis. Visi pārējie tikai runā no savas miesas un no personīgas mācības. Saki tiem, ka, ja viņi atliks malā visas savas teoloģiskās mācības un doktrīnas, koncentrēsies tikai uz Manu Dēlu Ješua Mesiju, kas ir Viss, tikai tad viņi cels Miesu un ieraudzīs Tēva gribu un Viņa radīšanas plānu.

  Izbeidziet stādīt savus plānus, kuros nav Manai tiešajai vadībai vietas. Daudzreiz jūs uzskatījāt, ka Es atvēru durvis, kad patiesībā tas nebiju Es. Kāpēc jūs Mani lūdziet, bet atbildes no Manis negaidiet? Kad durvis ir atvērtas, jūs uzskatāt, ka tas ir no Manis, bet vēlāk Mani vainojat, ja kaut kas neiet tā, kā vajag. Kad Es atveru durvis, Es jums par to paziņošu, un tad jūs zināsiet, ka tas ir no Manis un ir no Manis svētīts.

  Kāpēc Mani ļaudis negaida uz Mani? Kādi vienkārši nesaprot, ka viņiem ir jāsēž klusumā un jāgaida uz Mani. Citi tieši otrādi - tie pasmejas par tiem, kas gaida, pie tam sakot, ka Dievs vēlas, lai ļaudis kaut ko darītu. Bet paklausties, ir atslēga - brīnišķīga atslēga: ja jūs gaidīsiet uz Mani klusumā, nākot pie Manis, šķīstoties savā sirdī, ja jūs gaidīsiet, kad Es sākšu runāt uz jums vai pieskaršos jums, jūs tiksiet piepildīti ar eļļu. Jūs saņemsiet šo eļļu no Tēva, un Viņš pats jūs sagatavos pacelšanai debesīs. Tajā laikā, kad jūs sēžat Manā priekšā klusumā, Es piepildīšu jūs ar eļļu un jūs svētīšu. Tā ir liela atslēga. Mans dēls Dāvids to savā laikā brīnišķīgi pielietoja.
  Es arī došu zobenus tiem ļaudīm, kas vēlēsies iet ar Mani, Mani ēst un dzert. Tikai tie, kas Mani ēdīs un dzers ik dienas caur Mana Vārda pielietošanu, iegūs zobenu. Es tos vedīšu Armagedona kaujā, jo tikai tie, kas iegūs zobenu, spēs cīnīties kopā ar Mani pret antikristu. Jūs iegūsiet šo zobenu un eļļu, gaidot uz Mani un pielietojot Mani (Manu Vārdu) kā patiesu ēdienu un patiesu dzērienu.

  Tikai tie, kas nepieder “Bābeles sistēmai,” spēs kļūt par Manas līgavas daļu. Es nākšu tikai pēc šķīstas un nevainīgas līgavas. Ja jūs esat daļa no “Bābeles sistēmas,” tad jūs neesat nevainīgi. Mans Dēls nepiedzima “tempļa sistēmā.” Par Viņa dzimšanu tika paziņots ganiem un gudrajiem, bet nevis tempļa priesteriem. Mans Dēls nebija tempļa tradīciju un laiku skaitīšanas sastāvdaļa. Viņš runāja un ar vārdiem pieskārās tiem, kas meklēja patiesību un bija izsalkuši pēc tās. Vai jūs varat saskatīt paralēles? Jūs uzzināsiet Manu līgavu, ja pameklēsiet to starp nepieņemtajiem, kas vairāk nav “baznīcas sistēmas” daļa. Pēc savas žēlastības Es vēl joprojām apciemoju draudzes, bet Es pārstāšu to darīt, kad beigšu aicināt tos, kam vēl ir Man jāseko. Tas būs Mans pēdējais aicinājums.

  Viss, kas ir pierakstīts Mateja evaņģēlija 24.nodaļā, pašlaik jau notiek uz zemes. Manas domas un plāni attiecībā uz Manu līgavu ir labi. Pašlaik Es audzinu līgavu – karavīru, un Es, tās Kungs, to turpināšu pilnīgot. Es, kas esmu Kungs, to visu izdarīšu ar sava Gara spēku.
  Vai vēlaties būt Manas līgavas daļa? Tad iemīliet Mani, pazemojieties Man, ēdiet un dzeriet Mani. Gaidiet Mani un sekojiet Man. Es daru un runāju tikai to, ko redzu un dzirdu, kā Mans Tēvs dara. Jums ir jārīkojas tāpat.

  Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots (Caharijas 4:6). <<<

  Paraušana
  Ne katrs Dieva bērns tiks parauts debesīs. Lūk, kāpēc jums ir jālūdz Mani jūs sagatavot šim notikumam. Kādas mācības un doktrīnas, ko radījuši mani atdzisušie ļaudis, apgalvo, ka viss, kas jums ir vajadzīgs, ir būt Mana Gara piepildītam un kristīties ūdenī, un tad jūs tiksiet parauti debesīs. Bet tā nav patiesība. Tā ir viltus mācība. Protams, ir labi būt kristītam Garā un ūdenī, tomēr jums ir arī vajadzīgs zobens un eļļa, kas nāk no Manis pielietošanas kā barību un dzērienu, ik dienas gaidot Manā priekšā, lai Es piepildītu jūs ar šo eļļu un svaidītu jūs pēdējam laikam.
  No savas puses palīdziet Man jūs sagatavot šim pēdējam laikam. Tad jūs kļūsiet paklausīgi un Es jūs varēšu vest tālāk, lai jūs iegūtu šo zobenu. Paraušana notiks lielo bēdu pašā vidū (Atklāsme 12). Tātad jums vajadzēs ciest līdzi visam tam, kas notiks uz zemes, līdz pienāks šis brīdis. Bet Man ir vajadzīgs jūs uz to sagatavot.

  Lūdziet no Manis Gudrības un Manis pazīšanas Garu. Lūdziet no Manis spēju redzēt lietas un patiesību no vidū. Un jūs ieraudzīsiet to, ko nekad agrāk neredzējāt, - to, kas notiks ar šo zemi. Šī gada (2011.g.) sākumā jūs redzējāt tikai atblāzmu no tā, par ko Es tagad saku. Daudz kas jums vēl būs jāpacieš, pirms Es spēšu jūs pacelt debesīs tā visa vidū. Ievērojiet, ka jūs esat vispriviliģētākā paaudze vēsturē, kas pieredzēs, kā Mana Atklāsmes grāmata tiks atšķirta tieši jūsu acu priekšā.

  Kāds pārsteigums, kāda privilēģija, Mana līgava! Es vēlos jūs sagatavot pacelšanai debesīs. Bet jums ir jābūt Man paklausīgiem. Uzklausiet vērīgi to, ko Es saku. Nāciet un saņemiet patiesību no Manis. Ja jūs tomēr paklausīsiet cilvēkus, jūs tiksiet apmānīti. Tas ir tāpēc, ka viss, ko iespēj cilvēki, ir tikai apstiprināt to, ko jūs jau sadzirdējāt no Manis. Ja jūs uzklausiet tikai cilvēkus, nevis klausieties Mani, kā gan jūs varat būt pārliecināti par to, ka jūsu sadzirdētais, kam jūs arī noticējāt, ir patiesība? Novāciet elkus no savas dzīves, tad jūs iemācīsieties atpazīt, kad Es jums ko saku. Bez tam jūs nevarat spriest par to, ko pēc citu cilvēku apgalvojumiem viņi dzirdēja no Manis, kamēr jūs paši neizdzirdēsiet no Manis, vai Es atbalstu šo viņu sacīto vārdu vai ne. Cik reižu jūs apspriežat citus cilvēkus vai pat Manus praviešus no savas personīgās Mana Vārda saprašanas spējas! Cik gan daudz nepareizu tiesāšanu jūs izdarījāt! Burts var nokaut, bet Gars dara dzīvu. Ja jūs nespējat sadzirdēt Manu balsi, tad jums nav tiesības citu tiesāt. Bet ja jūs uzklausat Mani, tad jūs iepazīstiet Manu sirdi un atradīsieties stāvoklī spriest par lietām taisnīgi. Tagad, iepazīstot Mani, jūs jau spējat pareizi izskaidrot Manu Vārdu.

  Šajos laikos pirms paraušanas daudzi tiks pievilti. Ja jūs nespējat dzirdēt Manu balsi, tad jūs tiksi apkrāpti. Lūk, kāpēc ir tik svarīgi sevī pazemoties, novākt elkus no savas dzīves, piesaukt Mani, skatīties uz Mani un paklausot tikai Man. Tad jūsu ausis tiks atvērtas un jūs izdzirdēsiet Mani. Daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Es daudzus aicinu uz paraušanu. Es daudzus aicinu uziet ārā no “Bābeles.” Tajā pašā laikā tikai daži Manus Vārdus pieņem un Mani uzklausa. Tāpēc tikai nedaudzi paliek Manis izredzēti. Mana tauta, vēl ir kāds laiks. Ja jūs lūgsiet Mani darīt jūs par daļu no Līgavas, daļu no paraušanas, ja būsiet paklausīgi tam, ko Mans Gars jums saka, ja jūs pakļausieties Maniem norādījumiem, jūs kļūsiet par Manu līgavu un tiksiet paņemti projām. Vai jums ir zināms, kāda būs jūsu alga? Jums mūžīgi būs piešķirts Manas līgavas vārds, jūs vienmēr pazīs kā tos, kas tika parauti. Vai jūs vēlaties to no sirds? Lūdziet Mani; un Es jums atraisīšu šo jūsu sirds vēlēšanos. <<<

  Es neesmu reliģija, un Manis tajā nav.
  Ja jūs Mani mīlat, tad pakļaujieties Man un meklējiet patiesību tikai Manī. Rīkojieties tā, kā Es jums likšu, un tad jūs kļūsiet daļa no Manas līgavas. Jo daudz aicinātu, bet maz izredzētu. Mana līgava zinās, kam viņa iziet par sievu līdzīgi līgavainim, kas arī pazīst savu līgavu. Ja Es jūs nepazīstu, tad tas ir tāpēc, ka jūs nemeklējat Mani tuvībā, un tāpēc jūs nespēsiet būt izredzēto vidū. Mans bērns, tev vajadzīgs vienkārši vēlēties Mani iepazīt tuvībā un iegūt personīgas attiecības ar Mani. Es neesmu reliģija. Manis tur vienkārši nav. Es esmu jūdu un visu tautu Dievs, un Es jūs pazīstu, bet Es vēlos, lai arī jūs Mani pazītu. Ja jūs meklēsiet Mani, tad Es jums sevi atklāšu. Meklējiet Mani katru dienu, runājiet ar Mani, lasiet Manu Vārdu, un Es jums parādīšos. Gaidiet mani klusumā tāpēc, ka jūs esat pastāvīgi aizņemti savā dzīvē. Ja jūs atradīsiet laiku priekš Manis, tad Es jūs atalgošu par to, ja tikai jūs cītīgi Mani meklēsiet. Lūdziet Mani jums parādīt Tēva pilnīgo gribu jūsu personīgajā dzīvē, un tad jūs ieraudzīsiet, ka viss pārējais jau ir izdarīts, jo jūs Mani mīlat. Es svētīšu jūs un pasargāšu. Es atļaušu jums triumfēt kopā ar Mani. Es sagatavošu jūsu priekšā ceļu jūsu ienaidnieku izskatā, lai jūs pavadītu visas savas dzīves dienas tikai Manā laipnībā un mīlestībā, jo Es esmu jūsu labais Gans.

  Nāc pie Manis, Mans bērns, nāc, lai pavadītu laiku ar Mani. Es mācīšu tev to, ko tu vēl nezini. Piesauciet Manu VĀRDU, jo Tēvs neatlaidīgi aplūko visu zemi meklēdams tos, kas dzīvo taisnībā, tos, kas atrodas pareizā stāvoklī Manā priekšā. Ēdiet un dzeriet Mani ik dienas. Ēdiet Manu Vārdu, kas esmu Es, un dzeriet no Mana Dzīvību dodošā Gara, kas izlejas uz jums, kad jūs ēdat Manu Vārdu.

  “ES ESMU dzīvības maize. Jūsu tēvi ir ēduši mannu tuksnesī, bet ir nomiruši. Maize, kas no debesīm nāk, ir tāda, ka tas, kas no viņas ēd, nemirst. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules dzīvību.” Tad jūdi savā starpā sāka strīdēties, sacīdami: “Kā Viņš mums var dot ēst Savu miesu?” Bet Jēzus tiem sacīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja jūs neēdat Cilvēka Dēla miesu un nedzerat Viņa asinis, jums dzīvības nav sevī. Kas bauda Manu miesu un dzer Manas asinis, tam ir mūžīgā dzīvība, un Es to uzcelšu pastarā dienā. Jo Mana miesa ir patiess ēdiens un Manas asinis ir patiess dzēriens. Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā. Itin kā Mani sūtījis dzīvais Tēvs, un Es esmu dzīvs Tēvā, tāpat arī tas, kas Mani bauda, būs dzīvs Manī. Tāda ir tā maize, kas nākusi no debesīm, ne tāda, kādu ēduši mūsu tēvi, jo tie ir miruši. Kas šo maizi bauda, tas dzīvos mūžīgi” (Jāņa 6:48-58).

  Kad jūs ik dienas ēdīsiet un dzersiet Mani, tad jūs piepildīsieties ar atziņu par to, kas Es esmu, un spēsiet staigāt tuvībā ar Mani tāpēc, ka jūs iepazīsit Manu sirdi. Lūk, ko nozīmē iegūt personīgas attiecības ar Mani! Padodieties Man un nāciet paklausībā Man, jo vergs nav lielāks par savu kungu. Es esmu jūsu Radītājs, un Man ir zināmas beigas jau no sākuma. Vai jūs Man uzticēsieties? Es jūs mīlu, tāpēc vēlos tikai pašu labāko priekš jums. Nāc pie Manis, Mana līgava, nāc, bēdz pie Manis, jo Es vēlos tevi piepildīt ar savu mīlestību un noslēgt mūžīgu derību ar tevi! Nāc pie Manis, Mana līgava, jo Es ilgojos tavu maigo sirsnību un mīlestību!

  Un Gars un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas (Atklāsme 22:17).
  Tas, kas visu šo apliecina, saka: “Tiešām, Es nāku drīz. Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu! (Atklāsme 22:20) <<<

  Man nav svarīgi, vai tas ir vīrietis vai sieviete
  Tie, kas uzskata, ka Es izmantošu tikai vīriešus, lai runātu caur tiem uz draudzi un mācītu savu Vārdu, ir apkrāpti. Jo Manā priekšā cilvēka gara kontekstā nav atšķirības starp vīrieti un sievietei. Ja Es izvēlos sievieti runāt Manu Vārdu, tad kāpēc jūs gribat būt viņai ar piedauzīšanās akmeni? Ja Es atrodu kādu vīrieti vai sievieti ar šķīstām rokām un sirdi un viņi ir paklausīgi Manai balsij, tad Es viņu pielietošu neatkarīgi no tā, kas šī persona ir. Tā ir neģēlība Manās acīs, ja jūs ar savu rādītājpirkstu vadiet Manu Miesu, uzskatot, ka arī Es tā rīkojos. Tāpēc ja jūs kādu Manā Miesa apspiežat vai nonicināt, vīrieti vai sievieti, kas dzird Mani un vēlas Man paklausīt, tad Es jūs sodīšu, jo tādai jūsu rīcībai ir viļņveidīgas sekas - tā daudziem citiem nes dzīvību vai nāvi. Un kamēr jūs to nenožēlosiet, ka jūs atturat citus cilvēkus no tā aicinājuma īstenošanas, ko esmu viņiem piešķīris, viņu asinis tiks atprasītas no jūsu rokas.

  Kalpotāji, mācītāji, līderi! Jums vajadzīgs pazemoties Manā priekšā un atgriezties pie Manis – vienīgā patiesā Dieva. Pietiek pašiem spēlēt Dieva lomu Manai tautai. Jo Es noliku jūs ganīt avju pulku un nevis vadīt to pa saviem pašu teoloģiski doktrinālajiem ceļiem. Es jums to atprasīšu, un jūs būsiet atbildīgi Manā priekšā par savu rīcību attiecībā pret Manu Miesu.

  Mana Miesa, pievērsiet uzmanību tam, kā Es pielietošu kā vīrieti, tā sievieti, lai veiktu savu kalpošanu. Neviens nav augstāks par kādu citu. Ja jūs pamanīsiet, ka kontrolējat, dominējat un pat manipulējat ar Manu Miesu (vīrieša vai sievietes novērtējumā) ar jums deliģētās varas palīdzību, tad Es neapšaubāmi jūs apmeklēšu un pieprasīšu jums sniegt pilnu atskaiti. Pārtrauciet apspiest Manus ļaudis, īpaši sievietes. Jūs ievērosiet, ka šajā pēdējā laikā Es pielietoju daudzas sievietes. Tas ir tāpēc, ka viņas pazemībā Man pakļāvās un bija paklausīgas tam, ko Es no viņām lūdzu un ko teicu. Ja jūs uzstājaties pret Maniem izredzētajiem, tad arī Es nostāšos jums pretī. Nāciet pie Manis, lai saņemtu pilnu patiesību, jo Mana Miesa ir apmānīta un tikai Es spēju jums parādīt pilnīgu patiesību. Lūdziet no Manis atklāsmi par patiesību, un Es to jums došu. Mana Miesa, ja jūs spēsiet pārvarēt kontroli, iebiedēšanu uin manipulācijas (Jezebeli), kas darbojas esošajā draudzes struktūrā, tad Es jums došu zizli, lai jūs līdz ar Mani valdītu mūžīgā Valstībā.
  Bet Man ir pret tevi tas, ka tu ļauj vaļu sievietei Jezabelei, kas saucas par pravieti, mācīt un pievilt Manus kalpus, piekopt netiklību un ēst elku upurus. Es devu viņai laiku atgriezties, bet viņa negrib atgriezties no savas netiklības. Redzi, Es metīšu viņu slimības gultā un tos, kas ar viņu piekopuši netiklību, lielās bēdās, ja tie neatgriezīsies no viņas darbiem. Viņas bērnus Es nonāvēšu. Visas draudzes atzīs, ka Es tas esmu, kas pārbauda īkstis un sirdis. Es došu jums katram pēc jūsu darbiem. Bet Es saku jums visiem, kas esat Tiatīrā, kas neturas pie šīs mācības, kas nav atzinuši sātana dziļumus, kā viņi saka: Es neuzvelšu jums nekādas citas nastas, bet, kas jums ir, to turiet, kamēr Es nākšu. Un tam, kas uzvar, kas dara Manus darbus līdz galam, Es došu varu pār tautām. Un viņš tās ganīs ar dzelzs zizli, kā māla traukus sadauza; kā arī Es esmu saņēmis varu no Mana Tēva. Un Es došu viņam rīta zvaigzni. Kam ausis, lai dzird, ko Gars saka draudzēm (Atklāsme 2:20-29).

  Es devu viņai laiku nožēlot grēkus un atgriezties, bet šis pats Jezebeles gars draudzes struktūrās tur Manu tautu verdzībā, un Mani ļaudis savas lepnības dēļ nespēj staigāt Dieva viņiem iepriekš noteiktajā liktenī. Nožēlo grēkus, Mana tauta, jo lepnība slēpjas jums no mugurpuses un jūs nespējat to ieraudzīt, bet tieši tā jūs padara aklus tā, ka jūs neredzat savu personīgo krišanu. Kad jūs pēdējo reizi nometāties ceļos un pazemojāties Manā priekšā? Es ieklausos un uzklausu tikai satriektas sirdis. Satriektībā un pazemībā jūs kļūsiet tuvi Manai sirdij. Un ja jūs savā personīgajā lepnībā domājat, ka paši to panācāt, tad lieta ir tāda, ka jūs tikai tā domājat. Patiesībā tikai Manī jūs spējat to izdarīt! Pazemojieties un nāciet pie Manis, lai Es varētu aizvākt miglu no jūsu acīm, kuras dēļ jūs esat padarīti akli! Tikai Es spēju jums parādīt jūsu patieso stāvokli. Esiet gudri – pazemojiet sevi pašus Manā priekšā.

  Cilvēka lepnība viņu gāzīs, bet pazemīgais iemantos godu (Salamana pam.29:23). <<<

  Produkta informācija

  Autors(i): Debora Melisa Millere
  Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
  Valodas: Latviešu
  Vākojums: mīkstie vāki
  Lappuses: 221
  Publikācijas datums: 2018
  ISBN: 9789934515613
  Kategorijas

  Latviešu
  Grāmatnīca / Grāmatas
  Tēmas / Draudze un kalpošana
  Tēmas / Pēdējie laiki
  Tēmas / Pravietiski redzējumi / Pravietisks skatījums
  Komentāri uz Manna.lv

  Atstājiet Jūsu komentāru!
  Permalink

  http://www.manna.lv/item/9789934515613.html
  Mana Manna.lv | Rakstiet mums | Notikumi | Pievienot notikumu | Raksti | Palidzība | Lapas karte

     © KIC Tava Izvēle 2008-2019
  KIC Tava Izvēle Timoteja iela 1, Rīga, LV-1050
  Tālr.: 67217712, 26522675, Fakss: 67217712, e-pasts: infomanna.lv
  Izstrāde un atbalsts: Amizante